سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در استان آذربایجان شرقی

سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در استان آذربایجان شرقی