سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در سیستان و بلوچستان

سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در سیستان و بلوچستان