سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در استان گیلان

سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور در استان گیلان