سومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور

فهم زبان قرآن

سوره اعلی

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره بروج

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره انفطار

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره انشقاق

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره غاشیه

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره طارق

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]

سوره مطففین

درس یک
[MP3]

درس دو
[MP3]

درس سه
[MP3]